article

คาถากันไฟ

ตอนนี้ไม่อยากดูที.วี. ไฟไหม้ที่ออสเตรเลีย แต่พอเห็น ภาพตัววิ่ง
… อย่าลืม คืนนี้ สามทุ่มสวดมนต์ให้ออสเตรเลีย…

จึงฉุกใจคิด แม้เราจะทำอะไรไม่ได้ แต่เราสวดมนต์แผ่กำลังใจให้ได้ ถ้าชาวพุทธทุกคนแผ่พลังจิตไปมากๆ ‘อาจจะ’ ช่วยได้ มนต์ที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงใช้ ‘เรียกฝน’ ให้แก่กรุงเวสาลี คือ รัตนสูตร แต่ยาวมาก ใครเปิดหนังสือสวดได้ กรุณาสวดเลย

พระสงฆ์ทุกวัด หลังทำวัตรเช้า -เย็น แล้ว
ช่วยสวด รัตนสูตร แถมให้สักบท
ทุกคนช่วยกันส่ง พลังจิต แผ่ส่วนกุศลให้ไฟดับ
ช่วย คน สัตว์ ต้นไม้ เป็น มหาเมตตา มหากรุณา

ถ้า ‘ไม่ไหว’ ช่วยสวด คาถากันไฟสั้นๆ ก็ได้ หากให้ส่งพลังจิต ไปยังออสเตรเลีย

คาถากันไฟ
วามะสุนา ปะโสยักโข เมคีสีสะ นีวาสีโน
ปะระมะสุ วามังยักขัง อะสะนีปะ ลิวัชชะเย

ถ้าใครสวด มะหาการุณิโก นาโถฯ ทั้งบทได้ (หรือหาตามหนังสือสวดมนต์ เราสวดบทนี้)
ก็สวดเถอะ แม้จะมีบทยาวๆต่อ เป็น คาถาขอฝน

แค่สวด มะหาการุณิโก นาโถฯ
ทั้งบท ก็เป็น มหากรุณา ขอฝน ขอชีวิต คนสัตว์ ต้นไม้ ได้กับคาถาดับพิษไฟ ขอพระโมคคัลลา ก็ได้

อะหัง โมคตัลลา อุปัสสะเมตุ
อัคคิทา อะวิจิ นิริยัง
ชะเปตตะวา มหาสังเค เตเชนะ
พุทธานุภาเวนะ วินาสสันติ ธัมมานุภาเวนะ
วินาสสันติ สังฆานุภาเวนะวินาสสันติ

ใครมีพลังจิต ช่วยกันนะ สวดมนตร์ให้สัตว์ทั้งหลายก็ได้ ช่วยได้แค่นี้ก็ยังดี พลังจิตถ้ารวมกันมากๆ อาจจะใช้ได้

ถ้าในพระเวท คาถาห้ามไฟสั้นๆ คือ
จะ ภะ กะ สะ
ภะ กะ สะ จะ
กะ สะ จะ ภะ
สะ จะ ภะ กะ
คือท่องบทแรกได้ แล้วถอดวก จนครบ

ช่วยกันนะ
เรา/.
เผยแพร่เมื่อวานที่ 7 มกราคม 2563