Your address will show here +12 34 56 78
article

 

คำว่า กีรตัน คือการสวดอ้อนวอนเฉพาะเหล่าเทพแต่ละพระองค์ ถ้าขับเป็นเพลง เรียก ภชัน. สรรเสริญพระผู้เป็นเจ้า (ทางคริสต์. เรียก พระเจ้า)

การส่งเสียง หรือ ออกเสียงเรียก นาท (Nada.)

ลัทธิพราหมณ์ ซึ่งต่อมาเป็นศาสนาฮินดู นับถือ นาท หรือเสียงที่มีอำนาจมากที่สุด คือ โอม.

โอม. กล่าวว่ากัน เป็นเสียงกำเนิดของจักวาล

ก็น่าจะถูกนะ เพราะตอนเสียง Big – Bang น่าจะระเบิด โครม – โอม เลยละ

เรื่องความมหัศจรรย์ และ อำนาจของ โอม เขียนมามากแล้ว จะหยิบยกมาเล่าเฉพาะที่ยังไม่เคยกล่าวถึงเท่านั้น

และที่พอจำกันได้

โอม. ทางพระเวทคือ อ อุ ม พระศิวะ พระวิษณุ พระพรหม

โอม. ทางพุทธหมายถึงพระอรหันต์ วิมุตติธรรม มหาสงฆ์

และโอม. ยังกล่าวว่าเป็นเสียงของจักรวาล มาจาก 3 คุณคือ

สัตวะ คุณ (SATTVAGUNA) ความสงบ เยือกเย็น นิ่ง

ราโชคุณ (RAJOGUNA) ตัณหา

ตัมโมคุณ (TAMASGUNA) ความไม่กระตือรือร้น

และ โอม ยังหมายถึง จิตใจ และการเปลี่ยนแปลงของร่างกายของเรา กับอาตมา

หาก ‘อาตมา (Aima)’ อยู่เหนือร่างกายนี้

(คำว่า ปรมาต มัน คือ ปรม + อัตตา)

ตัว โอ ตัว อ และตัว ม เป็นกำเนิดของคำทั้งหมด เรียก นาท – พรหม (NADABRHMA) หรือเสียงแห่งพระพรหม เป็นรากแห่งมนตราทั้งหลาย ต้องสวดครั้งละ 108 ครั้ง คือเท่าจำนวนลูกประคำ

โอม คือ สิ่งไม่มีวันตาย

โอม คือ จักรวาลทั้งหมด

โอม คือพยางค์แห่งการยอมรับ (พระผู้เป็นเจ้า)

โอม. คือ คำร้องขอให้จักรวาลรับฟังคำปรารถนาของเรา

ถ้าจะให้ถูกต้องตามคัมภีร์ สามเวท (สา – มะ – เวด) ต้องออกเสียง ‘โอม โศม’ (OM SHOM) ยามจะประกาศศาสตร์ทั้งหลาย ต้องเริ่มกล่าว โอม. ก่อน

โอม. จึงเป็นคำศักดิ์สิทธิ์ และเป็นเครื่องรางนำโชคของฮินดู

เห็นไหม แค่ โอม คำเดียว สวด 108 ครั้งแล้วยังมีความหมายร้อยแปด ยังไม่จบหรอกโยม (แปลกนะ โอม กับ โยม. ออกเสียงใกล้กัน)

            อ่านคัมภีร์ของพราหมณ์แล้ว จะไม่ค่อยเหมือนกันหรอก

 

วิม-ลา.

0