article

ปกิณกะ 1.

ปกิณกะ 1.

นิสัยช่างเล่าและช่างเขียน ทำให้เล่าอะไรในเฟส. แล้ว ก็ห่วงว่า จะไม่เข้าใจ โดยเฉพาะยามรัวลิ้น ตามภาษาดั้งเดิม ทั้งๆพยายามออกเสียงให้เข้ากับภาษาไทยแล้ว

ตอนเล่าเรื่อง ศิวาราตรีที่จริงทางอินเดีย. เรียก  Maha Shiva Ratri ออกเสียง  มฮ ชิวา ราตริ และเล่าว่า วันหยุดทางศาสนา เดิม (ที่เรานับได้.) มี 68 วัน ตอนหลังลดลงมานับได้ 58 วัน แต่ในปฏิทินของวัดแขกสีลมจะบอกแค่วัน มหาเทพ มหาอุมาเทวี ที่เรียกกันว่า วัน นวราตรี ที่มีพิธีบูชา 9 วัน (ที่เราใช้คำ ปูชา ออกเสียงจะเป็น บูชา มากกว่า.)

ปีนี้วันแห่ประจำปีคือ วันจันทร์ ที่ 26 ตุลาคม 63.

            ฉะนั้นคิดว่า น่าจะเล่าเทศกาลย่อๆ แต่ละเทศกาลให้ฟัง แต่ต้องเริ่มทำความเข้าใจก่อนว่า วัน เดือน ฤดูกาล ไม่เหมือนทางไทย โดยเฉพาะการทำพิธีกรรม ทุกชาติมักจะใช้ จันทรคติ ขึ้น – แรม (ชาติอื่นๆก็มีพิธีกรรม อาจจะเขียนต่อไปอีก.) อย่างประเทศไทย เดือน 12 ของเรา มักตกราว เดือน พฤศจิกายน พอธันวา ก็ขึ้น อ้าย ยี่ ถ้าขยันจะเขียนเรื่อยๆ (และถ้ามีคนอ่านด้วย)

            ฤดูกาลของชาวฮินดู มี 6 ฤดูกาล โดยใช้ 2 เดือนต่อฤดู (ไทยมีแค่ 3 ฤดู. ตอนนี้วันเดียวมี 3 ฤดู.)

            เวลาทาง จันทรคติ เรียก ‘ตีธิ’ (TITHI) ไทยเรียก ดิถี วันทางจันทรคติ 1. เดือน คือ 29.5 วันของทางสุริยคติ วันขึ้น 1. ค่ำ จึงเป็นวันเริ่มต้นแห่งพระจันทร์ ส่วนวันแรม 1. ค่ำ ถือเป็นวันสิ้นสุดแห่งพระจันทร์เต็มดวง (กฤษณะ ปักษะ)

ฤดูกาล

ฤดูวสันตะ (VASANTA) ฤดูไม้ผลิ          ระหว่างเดือน มีนาคม – พฤษภาคม

ฤดูฆริษะมะ (GRISHMA) ฤดูร้อน         ระหว่างเดือน พฤษภาคม – กรกฎาคม

ฤดูวรษะ (VARSHA) ฤดูฝน                 ระหว่างเดือน กรกฎาคม – กันยายน

ฤดูศรัท (SHARAY) ฤดูใบไม้ร่วง           ระหว่างเดือน กันยายน – พฤศจิกายน

ฤดูเหมันตะ (HEMANTA) ฤดูหนาว       ระหว่างเดือน พฤศจิกายน – มกราคม

ฤดูศศิระ (SISHIRA) ฤดูลมหนาว         ระหว่างเดือน มกราคม – มีนาคม

หากทางประเทศไทย มี 3 ฤดู คือ       

คิมหันต์ ฤดูร้อน

วสันต์ ฤดูฝน

เหมันต์ ฤดูหนาว

หมายเหตุ : วรษะ คือ วรรษา หรือ พรรษา

กับวัน ครีษมายัน อินเดียเรียก สันกรันติ พระอาทิตย์ไปถึงจุดสูงสุดทางเหนือ อยู่ไกลสุดจากเส้นศูนย์-สูตร (ราว 21 – 22 มิถุนา )

เหมายัน (เห – มา.) พระอาทิตย์ไปถึงจุดสูงสุดทางใต้ (ราว 22 ธันวา.)

วิษุวัต คือวันที่ กลางวันกับกลางคืนเท่ากัน ถ้า 21 มีนา. เรียก วสันต์วิษุวัต

ถ้า 23 กันยา เรียก ศารท วิษุวัต

เรา/.