article

อรฺถวิชฺญาณ

(อรรถ + วิชญาน = ต้นเหตุ ,เริ่มเรื่อง)

ถ้าได้ริเริ่มศึกษาจาก อาจารย์ พร. รัตนสุวรรณ. จะเริ่มต้นด้วย ’ ‘วิญญาณ’ เสมอ เพราะอาจารย์กล่าวว่า ยุคต่อไปจะเป็นยุคของวิญญาณ คำว่า ‘ยุคนี้’ คือยุคที่อาจารย์ทำนิตยสารวิญญาณแจกฟรี และโรงพิมพ์วิญญาณที่บางลำภู เราจะพบอาจารย์ กับ คุณศรีเพ็ญ ที่นั่น

อาจารย์จะพร่ำสอน วิญญาณคืออะไร

ถ้าความรู้เรื่อง วิญญาณ ไม่แจ่มชัด ซาบซึ้ง

จะไม่เข้าใจ ‘ชีวิต’ ทุกกระบวนการ ไม่เข้าใจคำว่า ‘กรรม’

และท้ายสุดจะสรุปว่า ‘วิญญาณคือผี’

ซึ่งผิดอย่างยิ่ง (แต่เราก็เคยคิดเช่นนั้น)

และ สารัตถะ สำคัญที่อาจารย์พร กล่าวไว้ในหนังสือวิญญาณ ทุกเล่มคือ

วิญญาณคือ อรุณรุ่ง ของยุคพระศรีอาร์ย’  (อารย์ =อารยะ)

ครั้นเมื่อสิ้นอาจารย์พร คุณศรีเพ็ญ ไปยุ่งกับการจัดสร้างแค้มป์สน ที่เพชรบูรณ์ สำหรับเป็นสถานธรรมให้แล้วเสร็จ และยังวัดไทยราชคฤห์อินเดีย

แม้ยังเคยพบกันบ้าง หากการสานโครงการมีมากมาย ..ศรีเพ็ญหาตัวยากเหลือเกิน

จนคิดว่า ในฐานะนักเขียน เราคงพอสืบทอดเจตนารมณ์ ในการบันทึกคำสอนไว้ได้

ศิริ พุธศุกร์จะปรึกษา อาจารย์ศิริ พุธศุกร์ (คนแปลหนังสือวิญญาณของฝรั่งไว้) ท่านก็ตามอาจารย์พรไปแล้ว

และพอคิดจะบันทึก เราไปค้นหนังสือที่บ้านลาดพร้าว

ก็ได้หนังสือของอาจารย์พร มาเป็นตั้ง รวมทั้งนิตยสารวิญญาณฉบับเก่าๆ (ใครว่าบังเอิญ)

จึงคิดเองเออเองว่า อาจารย์คงอนุญาตให้ทำงานต่อแล้ว

เพราะจะวิ่งตามหาคุณศรีเพ็ญ ให้เข้าสมาธิตามไปถามอาจารย์ ก็หาไม่พบ

จึงสวดมนตร์และขออนุญาตอาจารย์ ..ถ้าสิ่งที่จะนำมาบรรยาย เป็นการกระทำที่ถูกต้อง ก็ขอให้สำเร็จตามที่อาจารย์ตั้งเจตนารมณ์ไว้.. ก็คิดว่าจะมีคน ‘เริ่ม’ มาฟังสิบคนก็ดีแล้ว หากมาถึงตอนนี้

ทั้งศีลวดี และ ศีลบดี ต้องแบ่งเป็นสองชุดต่อเดือน

เพราะชุดแรกเต็มแล้ว คนที่อยากเข้าฟังต้องแบ่งเป็นชุดที่สอง

เราใช้วิธี กราบลง เล่าให้อาจารย์ฟังว่า งานของอาจารย์ ‘เดิน’ ได้แล้ว

รุ่งอรุณแห่งยุคพระศรีอารย์’ เริ่ม

ฉะนั้นขอให้ ศีลวดี ศีลบดี ทั้งที่เข้าฟังคำบรรยายที่เทวาลัย (เดือนละ2ครั้ง) และผู้ที่ไป-มา คอยอ่านจากเฟส หรือจาก ยูทูป ก็ตาม จงเข้าใจว่า

คำบรรยาย ถอดมาจากคำสอน อาจารย์พร รัตนสุวรรณ

ถ้ามีข้อพลาดพลั้งจะเป็น ‘ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าแต่ผู้เดียว’

ฉะนั้นในคำบรรยายจึงเริ่มด้วย

ครั้งแรก รูป – นาม

ครั้งที่สอง วิญญาณ ฯลฯ

ครั้งต่อไปคงเป็นเรื่องกรรม แต่ละหัวข้อจะบรรยาย ต่อไปเรื่อยๆ

ไปด้วยกันนะ

उมยันตี/.