article

“กฤษณมูรติ. แห่งการเข้าใจชีวิตฯ”

แปลโดย คุณโสรีช์ โพธิแก้ว.
.
วันนี้อยากให้หลายๆ คนลองอ่านจะ ‘เข้าใจชีวิต.’ ความขัดข้องใจ ปัญหา และอุปสรรค. หลายอย่าง ‘โดยถ่องแท้’ จะยกคำถามในหนังสือมาสักข้อ
.
.. เหตุใดความปรารถนาของเราจึงไม่เป็นจริง เหตุใดจึงมีอุปสรรคมากมายที่ขัดขว้างเรา .ไม่ให้ได้ทำ ในสิ่งที่ปรารถนาให้สมบูรณ์ ..
.
คำตอบของท่านกฤษณมูรติ. จะยกย่อมาสั้นๆ เพราะใครปรารถนาจะรู้จริง จะต้องอ่านทั้งเล่ม 369.หน้า จึงสมบูรณ์ ก็ทำไมจะอ่าน เพราะขณะนี้ผู้อ่านข้อความนี้ ก็คงมีปัญหา และอุปสรรคในใจมิใช่หรือ
.
ทุกข์อยู่ที่ท่าน เกิดด้วยท่าน มิได้มาจากที่อื่นเลย.
.
ท่านกฤษณมูรติ. กล่าวว่า .. ถ้าต้องการให้ความปรารถนาของตัวเองสมบูรณ์ ต้องใส่ใจในการกระทำนั้นโดยไม่หวังผลจึงจะพึงได้กัน ไม่หวังให้ความปรารถนานั้น ตอบสนองความต้องการของตน. ท่านจะไม่มีความกลัวว่า อุปสรรคจะเกิดหรือไม่เกิด หรือมีสิ่งกีดขวาง
.
จะทำความปรารถนาให้สมบูรณ์ โดยไม่หวังผล
.
ภาวะที่ตนเองเป็น จะแตกต่างกับภาวะที่ตนเองอยากเป็น
ในภาวะที่ ‘อยากเป็น.’ จะพบเมฆหมอกแห่งความกังวลใจอยู่เสมอ ความ ‘ไม่เต็ม.’ จะเกิดขึ้น เพราะ ‘ความอยาก.’ ของเราไม่เคยเต็ม
.
ความต้องการ จะมีมากกว่าความมีอยู่
ผู้ใดมีความอิสระ จากความปรารถนาที่จะได้
การเป็นตนเองแท้ๆ จะเกิดขึ้น
.
จงมองดูว่า มันจะเป็นอย่างที่มันเป็น ‘ตถาคตา’ มันจะเป็นภาวะเหนือกาลเวลา มันจะไม่คิดถึง. ‘การเติมเต็มให้ตัวเอง.’ เพราะ..
.
ในที่สุด มันจะเติมเต็มให้ตัวเอง
ความว่างมีอยู่ และเป็นอยู่ ในทุกสรรพสิ่ง
ถ้าอธิบายละเอียด ลองอ่าน ‘ปรัชญาปารมิตา.’
..ตัวเรา โลก ความคิด ความเชื่อ
มี ‘ความว่าง.’ ที่อาศัยสิ่งอื่นมาประกอบเป็นตัวตน
และ สรรพสิ่ง เปลี่ยนแปลงเสมอ .. เช่นกัน.
ลองหยุดคิด.. วันวานเหมือนวันนี้หรือ
วันนี้. ไม่มีเพราะพรุ่งนี้จะเปลี่ย
อดีต ปัจจุบัน อนาคต จริงหรือ ?
.
เรา/.
उมยันติ่
เผยแพร่วันที่ 10 มีนาคม 2562